SUN HARD DRIVES-OEM, HARD DRIVES BY SUN

X5238A X5240A X5242A X5243A X5244A X5247A X5250A X5261A X5263A X5267A X5268a X6174A X6184A X6724A X6742A X6805A X6756A X6858A X7096A

XRA-SC1CA-36G10K XRA-SC1CB-73G10K XRA-FC1CB-146G10

XTA-3310-36GB-10K XTA-3310-73GB-10K xta-3310-146gb-10k xta-3310-146gb-10k

XTA-3510-73GB-10KSUN HARD DRIVE CATALOG - SUN BRAND

SUN 18GB HARD DRIVES
SUN 18GB HARD DRIVES

SUN 36GB HARD DRIVES
SUN 36GB HARD DRIVES

SUN 73GB HARD DRIVES
SUN 73GB HARD DRIVES

SUN MICROSYSTEMS 146GB HARD DRIVES
SUN MICROSYSTEMS 146GB HARD DRIVES

540-3024 SUN 1" SPUD BRACKET

540-3024$20.95
390-0002 SUN 9.1GB HARD DRIVE WITH SPUD

390-0002$95.00
X5235A SUN 9GB 10K WITH SPUD

X5235A$55.00
X5236A SUN 9.1GB 7200RPM IDE

X5236A$79.95
370-1546 SUN 1.05GB SCSI HARD DRIVE SS10

370-1546$95.00
X5151A SUN 2GB 7200RPM UNIPACK HARD DRIVE

X5151A$395.00
XTA-3510-300GB-10K SUN 300GB 10K FC HARD DRIVE

XTA-3510-300GB-10K$395.00
XTASS1NG300G15K SUN 300GB 15K SAS HARD DRIVE

XTASS1NG300G15K$539.00
540-6485 SUN 250GB SATA HARD DRIVE - REFURBISHED

540-6485$199.95
XRA-ST2CF-500G7K SUN 500GB 7200RPM SATA HARD DRIVE

XRA-ST2CF-500G7K$399.95
XTA-SS1NJ-450G15K SUN 450GB SAS HARD DRIVE

XTA-SS1NJ-450G15K$895.00