SONY TAPE DRIVES - DAT AIT SAITSONY SAIT1 TAPE DRIVES
SONY SAIT1 TAPE DRIVES

TSL-A500C AIT2 LOADER 200/520GB 1DRIVE 4 SLOT
TSL-A500C AIT2 LOADER 200/520GB 1DRIVE 4 SLOT

TSL-A500C$495.00
SDXD500CBM SONY EXTERNAL  AIT2 TAPE DRIVE
SDXD500CBM SONY EXTERNAL AIT2 TAPE DRIVE

SDXD500CBM$595.00
SDX700C  SONY INTERNAL AIT3 LVD SCSI TAPE DRIVE
SDX700C SONY INTERNAL AIT3 LVD SCSI TAPE DRIVE

SDX700C$495.00
SDX500C SONY INTERNAL LVD AIT2 TAPE DRIVE

SDX500C$249.00
SDT11000 SONY DDS4 20/40GB SCSI TAPE DRIVE

SDT11000$195.00
TSLSA500C SONY AIT2 200/520GB LIBRARY REPAIR

TSLSA500C-R$195.00
TSL-SA500C SONY SCSI AIT2 LIBRARY 200/520GB

TSLSA500C$495.00
SDX-700C/BM SONY AIT3 INTERNAL LVD SCSI TAPE DRIVE

SDX-700CBM$549.00
AITI260/S SONY AIT3 INTERNAL LVD SCSI TAPE DRIVE

AITI260S$969.00
SDX-420C SONY AIT-1 INTERNAL OEM INTERNAL IDE

SDX-420C$369.95
SDX-520C SONY 50/100GB AIT-2 IDE TAPE DRIVE

SDX-520C$395.00
SDX-D700C/BM SONY EXTERNAL AIT3 EXTERNAL

SDX-D700CBM$795.00
SDX-700C SONY INTERNAL AIT3 INTERNAL REFURB

SDX-700C$495.00
TSL-900L SONY DDS-3 92/192GB SCSI INTERNAL LOADER

TSL-9000L$695.00
SDX-510C SONY AIT2 DIFFERENTIAL SCSI TAPE DRIVE

SDX-510C$150.00
SDT11000B/M SONY DDS-4 INTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDT11000BM$345.00
SDT-D7000/ME SONY DDS-2 EXTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDT-D7000ME$395.00
SDT-7000/BM SONY 4/8GB INTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDT-7000BM$225.00
SDX400C SONY 35/90GB INTERNAL SCSI AIT TAPE DRIVE

SDX400C$250.00
AITI90/S SONY 35/90GB INTERNAL SCSI AIT TAPE DRIVE

AITI90S$250.00
SDT-5010 SONY 4/8GB SCSI DAT TAPE DRIVE

SDT-5010$99.95
SDT9000 SONY 12/24GB DAT TAPE DRIVE

SDT9000$175.00
AITI130/S SONY AIT2 50/130GB INTERNAL

AITI130S$495.00
SDT-D11000/ME SONY EXTERNAL DDS-4 DRIVE

SDT-D11000ME$469.00
SDX-500V/R SONY AIT2 INTERNAL SCSI

SDX-500VR$789.00
SDX-S300C/BM SONY AIT 70GB EXTERNAL

SDX-S300C/BM$605.00
TSL-SA300C SONY 140/280GB EXTERNAL LIBRARY

TSL-SA300C$695.00
TSL-A300C SONY AIT 35/70GB INTERNAL LIBRARY

TSL-A300C$295.00
SDX-400C/TB SONY AIT-1 90GB INTERNAL TAPE DRIVE

SDX-400CTB$349.00
AITE260/S SONY AIT3 EXTERNAL 100/260GB

AITE260$1,095.00
SDX-900 SONY INTERNAL AIT4 TAPE DRIVE

SDX-900$1,189.00
TSL-S11000 SONY DDS-4 EXTERNAL LOADER

TSL-S11000$850.00
SDT7000 SONY INTERNAL 4/8GB DAT SCSI

SDT7000$185.00
LIB-162/A3 SONY AIT3 LIBRARY 16SLOT/2 DRIVE

LIB162A3$3,695.00
TSL11000 SONY DDS-4 EXTERNAL LOADER TAPE DRIVE

TSL11000$895.00
SDX-500C SONY AIT2 INTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDX-500C$295.00
SDX-D700C SONY AIT3 EXTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDX-D700C$989.00
AITE520/S SONY AIT4 EXTERNAL 200/520GB

AITE520S$1,695.00
TSL-MZA40 SOBT 4 SLOT AIT MAGAZINE

TSL-MZA40$100.00
LIB-D81/A2 SONY AIT2 STORSTATION LVD LOADER

LIB-D81A2$1,999.00
SDT10000 SONY DDS-4 INTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDT10000$199.00
TSL9000 SONY DDS3 INTERNAL AUTOLOADER

TSL9000$295.00
AIT4-FIREWIRE SONY AIT4 200/520GB FIREWIRE

AIT4-FIREWIRE $2,999.00
AIT3-FIREWIRE SONY AIT3 100/260GB FIREWIRE

AIT3FIREWIRE$1,500.00
SDX-D900V/NB-K SONY EXTERNAL AIT4 200/520GB

SDX-D900VNB$1,695.00
TSLMZA40B SONY AIT 4 TAPE MAGAZINE

TSLMZA40B$89.00
LIB81A4BB SONY AIT4 8 SLOT TAPE LIBRARY

LIB81A4BB$1,950.00
AITI1040SLE SONY AIT5 LIMITED EDITION INTERNAL SCSI

AITI1040SLE$1,695.00
SDX-700CL SONY AIT3 LIBRARY READY TAPE DRIVE

SDX-700CL$595.00
GY8240UWD SONY DTF-2 SCSI TAPE DRIVE

GY8240UWD$3,995.00
LIB162A5BB SONY AIT5 16 SLOT TAPE LIBRARY

LIB162A5BB$5,495.00
SDX-550V/R SONY AIT 80/208GB INTERNAL TURBO SE SCSI

SDX-550VR$769.00
LIB-162/A5  SONY STORSTATION AIT5 TAPE LIBRARY
LIB-162/A5 SONY STORSTATION AIT5 TAPE LIBRARY

LIB-162A5$4,595.00
SDXD-700V SONY AIT3 EXTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDXD-700V$795.00
SDX-1100V SONY AIT5 400/1.04TB INTERNAL SCSI TAPE DRIVE

SDX-1100V$2,495.00